مجهز ترین مرکز عرضه تجهیزات و ملزومات آشپزخانه های صنعتی


-...-

تصاویر نمایشگاه شرکت هوتخش

 نمایی از طبقه اول نمایشگاهنمایی از طبقه اول نمایشگاهنمایی از طبقه دوم نمایشگاهنمایی از طبقه دوم نمایشگاه

شرکت هوتخش - تجهیزات آشپزخانه صنعتی


طراحی سیستم آشپزخانه صنعتی

ارائه نقشه چیدمان تجهیزات

ساخت و تولید تجهیزات

نصب و راه اندازی

HOOTAKHSH.LTD.CO